Food Safety

Jakość w Anti-Germ

- to oficjalne.

 

Wystarczające - nie jest wystarczające dla nas. W celu poprawienia jakości naszych produktów, usług i procesów wdrażamy procesy stałego doskonalenia (continuous improvement). Nasz wewnętrzny system zarządzania jakością (QM) został opracowany jako podstawa naszej certyfikacji ISO 9001. Jako element tej certyfikacji testujemy odpowiednie procesy operacyjne naszego systemu QM dla tworzenia transparentności, eliminacji potencjalnych pomyłek, osiągnięcia naszego ostatecznego cel - satysfakcji klientów. 

Zrównoważona gospodarka

W obszarze zrównoważonej gospodarki, posiadamy certyfikat zgodności z ISO 14001. Norma ta stanowi podstawę dla ustanowienia, monitoringu i dalszego rozwoju uznawanego na całym świecie systemu zarządzania środowiskiem. Naszym celem jest proaktywna i systematyczna integracja spraw dotyczących środowiska naturalnego z podejmowanymi przez firmę decyzjami; nasza odpowiedzialność za przyszłość staje się integralną częścią świadomości Anti-Germ. Oczywiste jest, że jeżeli zachowamy cenne surowce, to zazwyczaj jednocześnie zmniejszamy koszty. Dlatego każdy w firmie Anti-Germs popiera nasze cele środowiskowe sercem i umysłem.

Effective occupational safety

By certifying our occupational health and safety management system in accordance with the internationally recognized OHSAS 18001 standard we assure our customers that accidents will have a minimal impact on our reliability. Our focus is on systematic health and safety at the workplace as well as preventive healthcare. From management down to trainees, we’ve internalized preventive measures in occupational and health safety in order to effectively avoid accidents and illness among the people who work for us. 

Skuteczne bezpieczeństwo pracy

Poprzez certyfikację naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z uznawaną międzynarodowo normą OHSAS 18001, zapewniamy naszych klientów, że wypadki będą miały minimalny wpływ na naszą niezawodność. Koncentrujemy się na systemowym bezpieczeństwie i higienie w miejscu pracy jak również na prewencyjnej opiece zdrowotnej. Od kierownictwa po stażystów, internalizujemy środki zapobiegawcze w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu skutecznego uniknięcia wypadków i chorób wśród osób dla nas pracujących. 

Innowacje stają się normą

Sami opracowujemy i wytwarzamy większość naszych produktów. W dziedzinach jakości, zrównoważonego rozwoju i obsługi, nieustannie pracujemy nad wprowadzeniem na Państwa rynek przydatnych innowacji. Rozwój dokonywany jest w Niemczech, Francji i Irlandii wraz z konsultacjami ze specjalistami z różnych krajów i koordynowany jest przez centrum nadzoru nad rozwojem. 

GMP - dobra praktyka produkcyjna 

Dobra praktyka produkcyjna wymaga ustanowienia, wdrożenia i utrzymania standardów higieny, odpowiednich urządzeń produkcyjnych, wykwalifikowanego personelu i identyfikowalności partii produkcyjnych. Nasza Irlandzka firma, Medentech, posiada certyfikat GMP, ponieważ wytwarza produkty dla ludzi i zwierząt. Nasi konsultanci chętnie udzielają porad w jaki sposób na stałe zapewnić tak wysoki stopień jakości jakiego te obszary wymagają.

Trainings help ensure superior quality and promote continuous improvement processes.
Contact

Your contact
Agnieszka Kachel
Site Manager

Anti-Germ Polska Sp. z o. o.
ul. Slwaska 23
PL-66-130 Bojadla

Phone +48 662 186 860
Fax +48 683 523 375

a.kachel@anti-germ.pl