Food Safety

Terms and Conditions

1. Generalităţi Aplicabilitate

Prezentele condiţii generale de vânzare se aplică tuturor documentelor de vânzare, oferte, confirmări, facturi, notificari de plata si livrările Anti-Germ ("Vânzător") către Cumpărător, detaliat în Comanda de Cumpărare ( "Cumpărătorul"), ca parte integrantă a acordului. Nu există alte acorduri, inclusiv în ceea ce priveşte cumpărătorul şi condiţiile generale, sau alte condiţii generale ce se aplică, doar dacă nu sa convenit în mod expres,  în scris, de către vânzător. Orice condiţii înaintate, propuse sau prevăzute de cumpărător, sub orice formă, scrise sau orale, fie depuse într-un document ulterior sau conţinute în orice comandă de achiziţie, oferta de acceptare sau contra ofertă făcută de cumpărător, prin prezenta se renunţă şi în mod expres sunt excluse, dacă nu sa convenit şi de către Vânzător în scris. În prezentul acord, titlurile sunt pentru uşurarea referinţelor.

2. Definiţii

Pe parcursul acestui acord, următorii termeni au semnificaţia de: "Acord": Prezentele condiţii generale de vânzare, precum şi orice confirmare a comenzilor, contractelor de vânzare, contractele, ofertele, citatele, facturile, notificările de plata si livrările între Vânzător şi Cumpărător "Incoterms 2010":. Incoterms ediţia 2010, publicat de Camera Internaţională de Comerţ. "Confirmare comandă": o confirmare emisă de vânzător la cumpărător, ca răspuns la o comandă de achiziţie de confirmare a Produselor care urmează să fie furnizate de către vânzător, inclusiv cantităţile, preţul, termenele de livrare şi condiţiile de plata. "Produse": orice produs vândut de vânzător sub denumire de produse din caietul de sarcini al vânzătorului. "Comandă": un ordin emis de către cumpărător pentru furnizarea de produse de către Vânzător, inclusiv cantităţile şi datele de livrare.

3. Stabilirea acordului

Orice comandă de achiziţie făcută de către cumpărător şi orice ofertă sau cotaţie făcută de Vânzător va obliga Vănzătorul numai dupa (i) eliberarea de către vânzător a unei confirmări a comandă; şi (ii) confirmarea explicită de către asigurătorul de credit al vânzătorului, în scris, în ceea ce priveşte riscul de credit al acordului.

4. Preţuri

Preţurile Produselor sunt specificate în confirmarea comenzii. Preţurile sunt excluse de taxele locale, care vor fi adăugate, după caz, la rata corespunzătoare. Taxe, impozite, prelevări şi alte plăţi obligatorii, dacă este cazul, vor fi pentru contul cumpărătorului, cu excepţia cazului în care se specifică altfel în mod explicit, în scris, între vânzător şi cumpărător. Vânzătorul poate, după emiterea ordinului de confirmare şi cu un preaviz rezonabil trimis cumpărătorului, ajusta preţul produselor (din motive incluzând, dar fără a se limita la acestea) conform  modificărilor condiţiilor de piaţă, modificărilor ale ratelor aplicabile, taxelor, impozitelor sau modificărilor legate de produs şi / sau creşterile preţurilor la energie, materii prime sau alte materiale necesare pentru fabricarea produsului.

5. Livrarea

 • Conditii de livrare sunt supuse şi se interpretează în conformitate cu termenii Incoterms 2010. Perioada de livrare este doar estimativă şi nu este de esenţă.
 • Vânzătorul este reponsabil doar pentru pierderea sau deterioarea din neglijenţă sau ca consecinţă a vinei proprii, directă, previzibilă.
 • Vânzătorul poate livra produsele în rate şi / sau factura cumparatorului pentru fiecare astfel de rată.
 • Vânzătorul este responsabil numai pentru livrarea produselor către locaţia specificată în confirmarea de comandă.
 • Fiecare livrare este considerată ca fiind separată de alte livrări, precum şi eşecul oricărei livrări nu viciază acordul cu privire la celelalte.
 • În cazul în care livrarea este întârziată din vina implicită a cumpărătorului sau dacă cumpărătorul scade sau intarzie acceptarea de livrare a produselor, mai mult de trei zile de la data livrării, atunci vânzătorul poate (fără a aduce atingere vreunui alt drept sau remediu la dispoziţia acestuia ) începe următoarele:

  • vinde produsele pentru contul Vânzătorului; şi / sau
  • poate revendica de la cumpărător, costurile şi cheltuieli suportate în mod direct de către vânzător, ca urmare a unei astfel de întârziere; şi / sau a anula livrarea produselor din lotul în cauză, sau în cazul în care consideră necesară, anularea acordului privind produselele rămase a fi livrate în temeiul acordului menţionat.

Drepturile vânzătorului în temeiul prezentei secţiuni nu pot fi prejudiciate prin faptul că orice livrare a fost efectuată după ora prevăzută.

6. Volum şi cantitate

Vânzătorul consideră  respectat termenii acordului şi în cazul în care acesta furnizează un exces sau deficit de până la 5 (cinci) la sută din cantitatea specificată în confirmarea comenzii. Cumpărătorul va plăti pentru cantitatea efectiv livrată.

Cantităţile şi volumul trimis de vănzător vor fi considerate reglementare, cu exepţia   abateri de mai mult de 5 (cinci) la sută din cantitatea specificată în confirmarea comenzii, în urma unei evauări de către un investigator independent numit de vânzător, ajustările se vor face în proporţii relevante.

Fără derogarea celor menţionate mai sus, în cazul produselor fabricate special pentru cumpărătot, acesta va accepta plata pentru până la 10 (zece) procente mai mult decât cantitatea specificată în confirmarea comenzii.

7. Plata

Plăţile sunt furnizate în confirmarea comenzii şi în conformitate cu condiţiile de plată indicate în confirmarea comenzii şi pe factură.

 • În cazul în care orice plată devine restantă, înaintea îndeplinirii prezentului acord, cumpărătorul va suspenda plata sau va trimite notificare privind faptul că este pe cale să suspende plata datoriilor dale, sau, dacă comite prin mod voluntar sau involuntar un act de faliment, sau, fiind o companie în imposibilitate de plată a datoriilor, fie în fapt sau în drept, sau, dacă are un ordin emis de lichidare (Altele decât în scopul reconstrucției, fuziunii sau comasării), sau, dacă apoi, plata integrală  fost efectuată sau până când cumpărătorul a îndeplinit toate obligațiile, Vânzătorul poate (fără a aduce atingere vreunui alt drept sau remediu la dispoziţia acestuia) începe următoarele:

  • Poate opri viitoarele livrări de produse cumpărătorului implicit, până când responsabilitatea financiară a cumpărătorului a fost restabilită spre satisfacţia vânzătorului;  şi / sau
  • Poate solicita plata în avans a viitoarelor livrări şi / sau
  • Poate solicita o garanţie de plată de către un afiliat al cumpărătorului; şi / sau
  • Poate solicita furnizarea unei scrisori de credit sau de garanţie bancară de către o entitate aprobată de către vânzător; şi / sau
  • Poate cere returnarea, de la cumpărător, a produselor, în temeiul acordului pentru care nu a fost efectuată plata; şi / sau
  • Poate anula acordul, integral sau parţial, la 10 de zile (zece) calendaristice de la notificarea scrisă.

Cumpărătorul este răspunzător, în condiţiile menţionate mai sus, pentru daunele suferite de Vânzător.

 • Fără prejuciciul vreunui alt drept sau remediu disponibil, Vânzătorul va avea dreptul implicit de a se folosi de următoarele mijloace în vederea efecturii plăţii de către cumpărător:

  • Să calculeze, de la data facturării, o valoare de trei luni Euribor plus două procente pe an, pentru suma implicită.; şi
  • Să solicite Cumpărătorului rambursarea tuturor costurilor, inclusiv costurile de colectare, suportate de către vânzător, pentru recuperarea integrală sau parţială a creanţelor de la cumpărător.

 • În caz de neplată a Cumpărătorului, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a colecta Produsele fără avertisment, sau notificare în acest sens, ca intervenţie legală, fără a aduce prejudiciu la alte drepturi al vânzătorului referitoare la întârzierea efectuării plăţilor.
 • Cumpărătorul nu are dreptul de a reţine plata sau de a deduce din preţul facturat, pe motiv că are o creanţă sau un set-ott spre Vânzător. Căile de atac prevăzute în prezenta secţiune sunt (acolo unde este cazul) cumulative şi trebuie să fie în plus faţă de orice alte căi de atac disponibile pentru Vânzător, conform legislaţiei în vigoare.

8. Drepturile de retenţie

Posesia Produselor va trece la cumpărător în momentul în care preţul de achiziţie este plătit integral şi riscul de pierdere sau deteriorare a produselor vor trece la cumpărător la livrare, în conformitate cu prevederile Incoterms 2010 a fost de acord. Fără a prejudicia cele menţionate de mai sus, se precizează că Vânzătorul nu va avea nici o responsabilitate cu privire la produse după ce acestea sunt livrate la cumpărător, cu excepţia celor specificate în Garanţii şi revendicări cât şi limitarea clauzelor răspunderii.

9. Forţă majoră

 • Niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare în nici o privinţă pentru deteriorarea, omisiunea, întârzierea livrării sau integritatea produselor dacă este întărziată sau împiedicată prin motive în afara controlului lor, cum ar fi, situaţii de  de război, de urgenţă naţională, terorism, revoltă, facilităţi de transport inadecvate, incapacitatea de a asigura materiale, consumabile, combustibil sau energie, lipsă sau indisponsabilitate de materii prime, incendii, inundaţii, furtuni, explozii, a unui accident sau un alt act al lui Dumnezeu, grevă, blocaj sau alt conflict de muncă, ordin sau act al oricărui guvern , fie străin, naţionale sau local, fie valabile sau invalide, sau orice altă cauză de acest fel ("Evenimente de Forţa majoră").
 • În cazul în care nici una dintre părţi nu îşi poate îndeplini obligaţiile ce decurg din cauza unui eveniment de Forţă Majoră, atunci fiecare parte are obligaţia de a anunţa, notifica cealaltă parte în cel mai scurt timp posibil, în vederea estimării şi duratei unei astfel de incapacităţi.În cazul în care evenimentul de forţă majoră continuă pentru o perioadă mai mare de 3 (trei) luni de la data notificării, atunci oricare dintre părţi poate încheia acordul, parţial sau integral printr-o scrisoare recomandată ţi fără intervenţia legală, fără a fi răspunzătoare pentru daune.
 • Vânzătorul, pe parcursul unui eveniment de forţă majoră, poate aloca aprovizionarea de produse disponibile clienţilor săi interni pe orice motiv şi bază pe care Vânzătorul o consideră justă şi practică.
 • Vanzatorul nu este obligat să achiziţioneze produse de la terţe părţi pentru a-şi îndeplini obligaţiile faţă de Cumpărător, pe parcursul oricărei perioade al unui eveniment de forţă majoră.

10. Clauza Privaţiunii

 • În cazul în care condiţiile asumate de către oricare dintre părţi, după semnarea acordului, suferă modificări semnificative, pe durata acordului de conformitate, vor avea loc consultări pentru modificarea în mod rezonabil al acordului provizoriu.
 • În cazul în care părţile nu reuşesc să cadă de acord cu privire la modificarea acordului, fiecare dintre părşi va avea dreptul să încheie unilateral acordul prin scrisoare recomandată, cu respectarea unei perioade de preaviz de 3 (trei) luni.
 • Pe parcursul acestei perioade de preaviz, condiţiile stipulate în acord rămâne în vigoare, fără a aduce vreun prejudiciu.

11. Garanţii şi Creanţe

ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, TOATE CONDIŢIILE, GARANŢIILE SAU OBLIGAŢIILE FIE EXPLICITE PRIN STATUT, DREPT COMUN SAU ALTELE, INCLUSIV, ÎN MOD EXPLICIT, ORICE GARANŢIE DE COMERCIALIZARE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP SUNT EXCLUSE, PREVEDERILE ACORDULUI SE APLICĂ ÎN LOCUL ACESTORA.

 • Vânzătorul garantează că, începând cu data livrării de către vânzător, Produsul livrat este în conformitate cu acordul care respecta specificaţiile standard ale Vânzătorului pentru produsele sau alte astfel de specificaţii care au fost stabilite în mod expres între vânzător şi cumpărător.
 • Cumpărătorul reprezintă şi declară că este conştient de faptul că produsele, prin însăşi natura lor, sunt periculoase şi pentru folosirea lor se aplică standardele profesionale şi juridice necesare de siguranţă şi respectă instrucţiunile Vânzătorului, în ceea ce priveşte utilizarea, manipularea, depozitarea şi întreţinerea acestor produselor.
 • În cazul în care orice pretenţie este adusă, sub rezerva condiţiilor menţionate mai sus, Cumpărătorul trebuie să dovedească în mod satisfăcător Vânzătorului, că a aplicat standardele şi instrucţiuni specificate.
 • Această garanţie este făcută şi limitată pentru cumpărător, în ceea ce priveşte produsele livrate în conformitate cu acordul specificat.
 • Garanţia nu se referă la nici o altă persoană, firmă sau societate, indiferent de statutul de cumpărător sau utilizator ulterior, sau orice detentor, licenţiat, cesionar, angajat, agent sau altele.
 • Cumpărătorul trebuie să-şi stabilească, prin teste preliminare sau în alt mod, adecvitatea produselor pentru scopurile de folosinţă ale cumpărătorului, cât şi substanţele prezente sau inexistente din produse.
 • Vânzătorul nu garantează expres sau implicit pentru nimic altceva decât pentru cele stipulate şi prevăzute aici. În scopul promovării, şi nu în limitarea, celor menţionate mai sus, Vânzătorul nu garantează că produsele sunt utilizabile în scopuri particulare, sau pentru libertatea de încălcare a oricărui brevet/ sau drepturilor de autor, care rezultă din utilizarea necorespunzătoare de către Cumpărător a produselor sau a informaţiilor Vânzătorului.

12. Limitările responsabilităţii

 • Responsabilitatea Vânzătorului şi Cumpărătorului pentru remediu exclusiv din orice cauză a acţiunii care rezultă din vânzarea, utilizarea, sau nelivrare a produselor sau sub orice garanţie, este limitată în mod expres la opţiunea cumpărătorului de a: (1) înlocui Produsul neconform, sau (2) plată să nu depăşească preţul de achiziţie facturat al Produsului pentru care se solicită remediu sau daune (plus costurile de transport, în cazul în care există, plăţite de către cumpărător în raport cu acestea).
 • Returul unui lot de produse poat avea loc numai după acordul prealabil scris şi în condiţiile stabilite de vânzător şi urmând instrucţiunile acestuia.
 • Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru pierderea de profit, pierderi de producţie, daune speciale, sau alte incidenteprin consecinţă indirectă sau neglijenţă.
 • Nici o parte exclude sau limitează răspunderea pentru fraudă, deces, sau vătămare corporală care care decurge din neglijența sau orice responsabilitate în măsura în care acelaşi lucru nu poate fi exclus sau limitat ca o chestiune de drept.

13. Inspecţii şi Reclamaţii

 • Cumpărătorul va inspecta produsele șş materialele de ambalare cât mai repede posibil şi în măsura în care, în mod rezonabil şi / sau în mod obişnuit poate fi de aşteptat de la el.
 • Defectele constatate de către cumpărător, în produsele şi materialele de ambalare, în timpul acestei inspecţii se raportează la Vânzător imediat, dar cel târziu în termen de 10 (zece) zile de la livrare. Pentru a limita daunele, Cumpărătorul va urma instrucţiunile Vânzătorului privind manipularea şi depozitarea produselor şi a materialului de ambalare.
 • Cumpărătorul are obligaţia, în cazul produselor cu defecte, să asigure inspecţia întergului lot, de către Vănzâtor, în cazul în care doar o parte a lotului este disponibil pentru inspecţie, acest lucru va constitui o renunţare de către cumpărător sau renunţarea la orice pretenţie în ceea ce priveşte cealaltă parte a lotului.
 • Eşecul cumpărătorului, de a da o notificare cu privire la orice pretenţie în termen de 30 (treizeci) de zile de la data livrării va constitui o renunţare de către cumpărător a tuturor pretenţiilor cu privire la acestea şi produsele livrate sunt considerate a fi, în toate privinţele, în conformitate cu confirmarea comenzii. 

14. Cominicarea privind siguranţa şi sănătatea

 • Cumpărătorul recunoaşte că a consultat documentele Vânzătorului, inclusiv informaţiile prezentate în fişele tehnice de securitate a vânzătorului referitoare la produsele sau alte buletine tehnice şi publicaţiile care conţin informaţii despre siguranţă, sănătate, manipulare şi informaţiile privind pericolele de mediu ale produselor şi proprietăţile lor, şi înțelege genul informaţiilor, şi că este de acord să includă astfel de informaţii în programele sale de siguranţă al personalului.
 • Cumpărătorul va informa pe deplin şi în mod adecvat angajaţii săi, contractorii, agenţii şi alte părţi terţe care pot deveni expuşi la produse, după livrare, cu privire la orice pericole asociate cu folosinţa sau natura produselor, precum şi despre depozitarea corespunzătoare, despre manipularea şi despre procedurilecorecte  de utilizare pentru produse, fie divulgate în astfel de documente sau în documentele suplimentare, care sunt transmise de cumpărător pe durata acordului.
 • Cumpărătorul recunoaşte obligaţia sa independentă de a încorpora pe deplin şi în mod adecvat informaţiile disponibile, inclusiv cele furnizate de vânzător, în comunicările sale privind siguranţa produselor şi în vederea de a oferi tuturor angajaţilor săi, contractorilor, agenţilor şi clienţi copii ale acestor documente de comunicare a pericolelor existente.
 • În cazul în care produsele sunt prelucrate ulterior, amestecate sau încorporate într-un alt produs, Cumpărătorul va pune la dispoziţie, de asemenea, informaţii privind siguranţa şi sănătatea corespunzătoare, tuturor persoanelor care pot fi expuse prin aceste acţiuni.

15. Biocide

Produsele utilizate în aplicaţii biocide sunt supuse testării, înregistrarii şi cerinţelor unice de etichetare şi de export, restricţii de import şi de transfer în conformitate cu legile în mai multe teritorii geografice la nivel mondial, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) în statele membre ale UE, SUA şi statele din S.U.A.

În cazul în care un produs nu este înregistrat şi etichetat ca biocid de către vânzător, acesta poate necesita teste suplimentare, de înregistrare sau de etichetare care urmează să fie utilizate în aplicaţii cu biocide, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În consecinţă, Produsul care nu se vinde cumpărătorului ca biocid înregistrat şi etichetat nu este permis să fie utilizat în acele aplicaţii cu biocide care necesită testare, înregistrare sau etichetare în conformitate cu legea teritoriului în care se utilizează o astfel de produs, şi Cumpărătorul se angajează să nu vândă sau să permită cu bună ştiinţă vânzarea, sau utilizarea produsului în astfel de aplicaţii.

În cazul în care produsul vândut la cumpărător este înregistrat şi etichetat ca biocid, Cumpărătorul se angajează (i) să utilizeze, să vândă şi să permită cu bună ştiinţă vânzarea şi utilizarea Produsului în conformitate cu înregistrarea impusă şi numai cu eticheta acestuia, şi să informeze vânzătorul la momentul unui eventual export sau transfer al clienţilor cumpărătoului spre alte teritorii sau state, sau să anunţe unde a fost informat ultima oară vânzătorul despre produse care unremază să fie vândute sau testate. Pentru toate aceste acţiuni este nevoie de înregistrare şi etichetare suplimentară pentru o astfel de utilizare într-un alt de teritoriu sau stat.

16. Echipamente returnabile si Containere

16.1 Camioanele cisternele, indiferent dacă sunt deţinute sau doar puse la dispoziţie de către vânzător, vor fi golite imediat după sosirea la locul de livrare şi vor fi retrimise la fabrica de livrare în termen de 24 de ore de la sosirea la destinaţie. În cazul livrării cumpărătorului în cisterna, aceasta trebuie să fie gata pentru umplere la sosirea la fabrica de livrare.

16.2 În cazul în care transferurile sunt efectuate în echipamente sau recipiente returnabile, astfel de echipamente sau containere returnabile vor rămâne proprietatea vânzătorului, şi Cumpărătorul va returna astfel de echipamente sau containere returnabile la punctul de transport, pe cheltuiala cumpărătorului,  nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la data la care sunt plasate produsele pentru expediere către cumpărător.

În cazul în care nu reuşeşte cumpărătorul să returneze echipamentul sau containerele returnabile în interiorul perioadei menţionate, Cumpărătorul va plăti Vanzatorului o taxă în valoare de 50 de euro per bucata de echipament returnabil sau container, pe zi calendaristică, pentru fiecare zi de întârziere.Cumpărătorul nu trebuie să utilizeze echipamente sau containere returnabile vânzătorului pentru orice alt scop, decât pentru depozitarea rezonabilă a produselor livrate iniţial în acestea.

Cumpărătorul este responsabil pentru orice acţiune ce rezultă deteriorarea sau distrugerea echipamentului sau a containerelor returnabile din momentul ofertei Vânzătorului către transportator, în punctul de transport, până în momentul întoarcerii lor la punctul de transport al vânzătorului, exceptate sunt semnele rezonabile de uzură.

17. Instrucţiuni de livrare

 

În cazul în care instrucţiunile de expediere a cumpărătorului sunt întârziate sau livrarea întârzie de la data stabilită în confirmarea comenzii, Vânzătorul va stoca Produsul pentru cumpărător, pe cheltuiala cumpărătorului.

 

18. Restricţii

Cumpărătorul declară şi garantează că:

(i) nu este, şi nici nu reprezintă pe altcineva privind acţiunile de comandă, nimeni nu asistă sau deţine control direct sau indirect a altei persoane (e) desemnate, denumite, sau identificate în temeiul unei legi sau reglementări naţionale sau internaţionale de impunere comercială şi economică de sancţiuni, interdicţii sau restricţii (o "entitate sancţionată") şi (ii) să nu distribuie produsul şi să nu aibă nici o relație comercială în ceea ce priveşte produsul cu orice entitate Sancţionată. Vânzătorul poate rezilia acordul imediat, fără nici o responsabilitate, în cazul încălcării de către Cumpărător a reprezentării şi a garanţiei sale, în temeiul prezentei secţiuni.

19. Terminaţie

Oricare dintre părţi poate renunţa la acordul în 30 de zile de preaviz (treizeci), în scris prealabil celeilalte părţi, în cazul în care cealaltă parte este în lipsa unei obligaţii de plată; cu condiţia, ca în cazul, în care, în timpul perioadei de preaviz de 30 (treizeci) zile partea care nu soluţionează implicit (sau nu ia măsuri pentru o soluţionare într-o perioada de 30 (treizeci) de zile), notificarea de încetare nu va lua efect. In plus, Vanzatorul poate rezilia prezentul contract cu efect imediat și fără preaviz în cazul în care:


(a) Cumpărător devine insolvent sau în cazulîn care derularea normală a activității cumpărătorului va fi afectată în mod substanţial de probleme de credit al cumpărătorului,


(b) Cumpărătorul va convoca o adunare a creditorilor, receptorilor sau mandatarilor numiţi pentru un astfel de partid al activelor sale, sau

(c)în cazul în care orice cerere, procedură sau acţiune de procedură de faliment va fi depusă sau instituită de către, sau împotriva cumpărătorului, iar în cazul în care o asemenea procedură depusă împotriva cumpărătorului nu este respinsă în termen de 60 (şaizeci) de zile.

20. Assignment; Change of Control

The Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the respective successors of the parties hereto, but it shall not be transferred or assigned by Buyer without the prior written consent of Seller, which consent shall not be unreasonably withheld; Seller shall have the right to assign the Agreement without Buyer’s consent, including the right to assign the receivables due to it from Buyer and/or any third party, as the case may be, to a third party without any limitation and without notice.

In addition to any other right Seller may have under the Agreement, Seller shall have the right to terminate the Agreement immediately upon written notice to Buyer, in any event of change of Control of the Buyer to which Seller has not given its written consent in advance. For the purpose hereof “Control” shall mean ownership of at least fifty percent (50%) of the voting stock or the issued and paid up share capital or the power to appoint or elect the majority of the directors or the power to direct or cause the direction of the management and policies of a person or entity, by contract or otherwise.

21. Waiver

Delay or failure by either party in exercising any right hereunder, with the exception of Buyer’s right to file notice of claim under Clause 13.3, shall not constitute a waiver of that or any other right or subsequent right in this Agreement.

22. Severability

If any provision or part of a provision of the Agreement shall be, or be found by any authority, tribunal or court of competent jurisdiction to be, invalid or unenforceable, such validity or enforceability shall not affect the other provisions or parts of such provisions of the Agreement, all of which shall remain in full force and effect.

23. Entire Agreement

The Agreement, together with any documents expressly incorporated herein by reference, constitutes the entire Agreement between the Parties and supersedes any previous writing or understanding relating to the subject matter. No alteration of or addition to the Agreement shall be effected by the acknowledgment or acceptance by Seller of a Purchase Order, acknowledgment, release or any other forms or conditions. Neither party shall claim any modification, limitation or release from any of the terms or conditions contained herein except by mutual agreement to that effect, signed by both Seller and Buyer.

24. Indemnity

Buyer shall indemnify, defend and forever hold Seller and its directors, officers,employees, agents, suppliers, parents, affiliates, subsidiaries, successors and assigns harmless from any and all fines, penalties, suits, actions, claims, liabilities, judgments, costs, and expenses (including attorneys’ fees and expenses) resulting or arising from any one of the following:

(a) Buyer’s liability under law including Buyer’s negligence or breach of this Agreement; or
(b) Buyer’s use, sale, handling, storage, or disposal of the Products or any product or waste derived therefrom; or
(c) Buyer’s discharge or release of the Products or any product or waste derived therefrom into water, onto land or into the air; or
(d) Buyer’s exposing any person (including Buyer’s employees) to the Products or any product or waste derived therefrom, including failure to warn of such exposure; or
(e) The transportation of the Products after delivery by Seller in accordance with the provisions of the Order Confirmation and the relevant Incoterms 2010. The foregoing indemnification shall apply, but shall not be limited to, injury to person (including death) or damage or harm to property or the environment. Buyer shall not be obligated to indemnify Seller for any fine, penalty, suit, action, claim, liability, judgment, cost, or expense to the extent attributable to Seller’s negligence or willful misconduct.

25. Information regarding Use of Products

Upon request, Buyer shall inform Seller of any use it will do of the Products, in order that Seller can comply with any legal regulation or obligation that will apply on Seller from time to time.

26. Notices

Notices by either Seller or Buyer shall be made in writing only by facsimile or similar electronic transmission, or by e-mail, effective at the time sent, with confirmation, or by registered letter addressed to the other Party at its address set forth below, and shall be considered given as of the time it is sent through the post postage prepaid. Notices to Seller shall be sent to the attention of its Supply Chain Manager or CEO.

27. Dispute Resolution

In the event of any controversy or claim arising out of or relating to the Agreement, the parties hereto shall consult and negotiate with each other and, recognising their mutual interests, attempt to reach a solution satisfactory to both parties. If they do not reach settlement within a period of 60 (sixty) days, then they hereby consent to the exclusive jurisdiction of the local courts of the seller in any action brought under the Agreement

28. Legea care reglementează

Acordul va fi guvernat şi interpretat în toate privinţele, în conformitate cu legile de competenţă ale vânzătorului, fără a ţine seama prevederilor conflictului de legi ale acestora.

Drepturile şi obligaţiile părţilor în temeiul acordului, nu sunt reglementate sau interpretate de, sau în conformitate cu dispoziţiile convenţiei  PENTRU VÂNZAREA INTERNAŢIONALĂ A PRODUSELOR.